Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Algemene Voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden pedicure bedrijf (per 15 april 2016)

 

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor de behandeling, aanbieding en transactie tussen Ambulant Pedicure Gemert en een cliënt van Ambulant Pedicure Gemert, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Ambulant Pedicure Gemert

Ambulant Pedicure Gemert zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Afspraken

De cliënt moet het verhinderd zijn voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 09.00 uur op de dag van de afspraak aan Ambulant Pedicure Gemert melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Ambulant Pedicure Gemert het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de behandeling niet tijdig kan starten door toedoen van de cliënt mag Ambulant Pedicure Gemert de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Ambulant Pedicure Gemert moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Ambulant Pedicure Gemert vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op zijn internetsite.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten middels contant of pin betaling te voldoen. Betaling in termijnen is alleen mogelijk als vooraf een abonnement is afgesproken. Wat inhoud dat betaling vooraf geschied.

Wt Incassokosten Sinds 1 juli 2012 geldt de wet incassokosten (WIK) Wij moeten ons aan  deze wet houden. Dit houdt in dat iemand die niet betaald 4 maanden lang elke maand een brief van ons krijgt. De eerste brief is de zogenaamde servicebrief. Hieraan zijn nog geen kosten verbonden. Bij de tweeede brief worden  15 euro incassokosten in rekening gebracht, bij de derde 25 euro en bij de laatste brief 40 euro. Volgt dan nog geen betaling? Dan wordt de vordering van het totaal opendestaande bedrag overgedragen aan een incassobureau.

5. garantie

Ambulant Pedicure Gemert geeft de cleint 5 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantievervalt indien:

De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd, of anders binnen 1 dag indien volgens Ambulant Pedicure Gemert medische hulp direct noodzakelijk wordt geacht of de client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Ambulant Pedicure Gemert heeft gebruikt.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Ambulant Pedicure Gemert vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Ambulant Pedicure Gemert aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Ambulant Pedicure Gemert neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Ambulant Pedicure Gemert behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Ambulant Pedicure Gemert zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

Ambulant Pedicure Gemert is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ambulant Pedicure Gemert verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Ambulant Pedicure Gemert is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ambulant Pedicure Gemert is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking schriftelijk melden aan Ambulant Pedicure Gemert.
Ambulant Pedicure Gemert moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Ambulant Pedicure Gemert de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Mocht de klacht over een product zal Ambulant Pedicure Gemert het product kosteloos vervangen of desgewenst contact opnemen met de producent om hem de klacht voor te leggen. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor de klacht overgedragen aan de producent.

Indien Ambulant Pedicure Gemert en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillen commissie van de branche vereniging Provoet die een bindende uitspraak zal doen.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Ambulant Pedicure Gemert het recht de behandeling te staken en toch het volledige honorarium in rekening te brengen. Dit zal achteraf via een rekening geschieden.

Contact

Telefoon 06 18222886
 

Wijnand vd Berg

Arthur van Schendelstraat 25
5421 RE Gemert
Telefoon:
06 18222886
KvK:
53988663
info@ambulantpedicuregemert.nl
ambulantpedicuregemert.nl